Information till elever

Etiketter

KulturBarnfamiljerInvandrareUnga

På den här sidan hittar du mer information om konstskolans verksamhet och svar på vanliga frågor.

Maalaus silmästä.

Bild: Vanda Konstskola.

Verksamhetstider och söckenhelger 2022–2023

  • Höstterminen 22.8–16.12.2022 + ersättningsgång på grund av söckenhelg
  • Höstlov vecka 42, 17–21.10.2022
  • Vårterminen 9.1–19.5.2023 + ersättningsgånger på grund av söckenhelg
  • Vinterlov vecka 8, 20–24.2.2023
  • Dagen före söckenhelg hålls lektionerna som normalt.
  • Lektioner som infaller under en söckenhelg hålls på ett annat datum, som läraren meddelar.
  • Söckenhelger är: tis. 6.12 självständighetsdagen, fre. 7.4 långfredag, mån. 10.4 annandag påsk, mån. 1.5 Valborg och tors. 18.5 Kristi himmelfärdsdagen.
    Vanda Konstskola läsordning(pdf, 214.61 KB)

Frånvaroanmälan

Det är bra att anmäla elevens frånvaro till den egna läraren via SMS eller e-post. Detta är i synnerhet viktigt om eleven måste vara borta från lektionerna flera på varandra efterföljande gånger.
Det är viktigt att eleven och vårdnadshavaren håller sina kontaktuppgifter i Eepos uppdaterade.

Om vi måste ställa in lektioner för en grupp flera gånger under en termin, ersätter vi dem vid tidpunkter som meddelas separat.

Elever som behöver särskilt stöd

Förtroendet och samarbetet mellan hemmet och konstskolan är av största vikt med tanke på elevens välbefinnande. Det är bra att tala om för den egna läraren eller rektorn ifall eleven har någon diagnos, som bör tas i beaktande i undervisningen.

I den grundläggande konstutbildningen krävs färdigheter i koncentration och grupparbete. För att eleven ska kunna delta fullvärdigt i undervisningen, kan det vara nödvändigt att en vårdnadshavare är med på lektionerna. I våra grupper har vi inte regelbundet tillgång till skolbiträden.

Anmälan om fortsatta studier

En inskriven elevs studier kan fortsätta från en termin till nästa fram till 12 års ålder utan separat anmälan. Om eleven vill avsluta sina studier eller hålla ett sabbatsår, måste familjen fylla i en separat blankett för ändringsanmälan i e-tjänsten Eepos.
Eleverna väljer sin första verkstad när de fyller 13 år. Verkstadsdeltagarna fyller varje vår i en blankett för fortsättningsanmälan.

Avbryta studierna

Om du vill avsluta dina studier mitt i en termin, fyll i blanketten för ändringsanmälan i e-tjänsten Eepos.
Eleven kan göra uppehåll i en hel termin under sina studier. Uppehållet kan även delas upp, till exempel höstterminen 2021 och vårterminen 2023.

Utflykter

Studiebesök på museer, utställningar och andra motsvarande utflyktsmål är en del av läroplanen. Deltagande är viktigt, eftersom utbytet av utflykterna behandlas på lektionerna.
Vi strävar i regel efter att ordna utflykterna på lektionstid. Ibland kan det dock vara nödvändigt att genomföra utflykter på andra tider.

Elevarbeten

Arbeten som färdigställs under läsåret ges till eleverna senast i slutet av vårterminen.
Ett undantag är skolans stora jubileumsårsutställningar, då elevarbeten inte nödvändigtvis ges bort i slutet av höst- eller vårterminen.
Arbeten som inte har hämtats upp sparar vi i två veckor efter att terminen har slutat.

Vi ordnar elevutställningar samt använder bilder av elevarbeten i våra publikationer, i sociala medier och på vår webbplats.
Vi kan även fotografera arbetssituationerna.

Vi behöver elevens och vårdnadshavarens samtycke till att publicera elevens namn, bild eller bild på hens verk Vi frågar om samtycke i samband med anmälan i e-tjänsten Eepos. Eleven eller vårdnadshavaren kan när som helst gå in i uppgifterna och ändra valet.

Öppet hus

Föräldrar är välkomna att följa med sina barns arbete.
Det är bra att på förhand komma överens om besök med den egna läraren.

Ordningsregler

Lektioner
Undervisningen baseras på att eleven deltar regelbundet i lektionerna.
Om eleven på grund av sjukdom eller någon annan orsak inte kan komma till lektionerna, är det önskvärt att detta meddelas till läraren. Om oanmälda frånvarotillfällen uppgår till tre, kontakta läraren hemmet för att ta reda på orsaken till frånvaron. Eleven är inte berättigad till att i efterhand få ta del av de lektioner, som har ställts in på grund av hens frånvaro. Eleven är berättigad till att få tal del av de lektioner som har ställts in till exempel på grund av en söckenhelg eller skolans verksamhet. I händelse av att en lärare blir sjuk eller på annat sätt förhindrad, ordnar konstskolan en vikarierande lärare.

Undervisningsmaterial och -lokaler
Om eleven uppsåtligen tappar bort eller skadar arbetsmaterialet eller något annat av skolans egendom, är hen skyldig att ersätta skadan som orsakats. Enligt skadeståndslagen (412/74) är eleven skadeståndsskyldig för uppsåtligt orsakade skador. Eleven deltar under ledning av läraren i ordnandet och redskapsunderhållet i undervisningslokalerna.

Elevarbeten
Ett arbete som skapats i konstskolan står till skolans förfogande tills arbetena delas ut tillbaka till eleverna. Konstskolans dokumenterar elevernas arbete och färdiga elevarbeten bland annat för bedömning. Konstskolan ansvarar inte för arbeten som inte har hämtats upp. Elevarbeten sparas i två veckor efter att terminen har slutat.
Konstskolan får använda elevarbeten och bilder på elevarbeten i utställningar, vid utbildningstillfällen, på webbplatsen, i medier, i meddelanden, i broschyrer och i publikationer.

Meddelanden gällande studier
På våren måste eleven inom den utsatta tiden meddela om hen ska fortsätta, avsluta eller avbryta sina studier.

Disciplin
Eleven ska följa ordningsreglerna och lärarnas anvisningar, som gäller studierna och den allmänna ordningen på konstskolan. En elev som gör sig skyldig till kontinuerlig störning eller på annat sätt otillbörligt beteende kan stängas av från konstskolan. Vanda Konstskola har nolltolerans vad gäller mobbning. Om en elev bryter mot skolans ordningsregler eller på annat sätt stör undervisningen eller andra elever, tillämpas följande förfaringssätt:
1. Samtal med eleven, elevens vårdnadshavare och lärarna.
2. Ärendet behandlas i konstskolans ledningsteam, som beslutar om fortsatta åtgärder, till exempel om avstängning från skolan.