Studieväg

Etiketter

KulturBarnfamiljerInvandrareUnga

De grundläggande studierna inom bildkonst delas in i studiehelheter efter åldersnivå. I studierna framskrider eleven från en nivå till nästa och utvecklar sina färdigheter.

Maalaus, jossa kaksi tyttöä pitelee käsissään porkkanoita.

Bild: Vanda Konstskola. Arbete: Kaisa Jäntti 18 år.

Undervisning i bildkonst

Vi sätter oss mångsidigt in i bildkonstens olika tekniker, verktyg och historia.
I studierna framskrider vi från en nivå till nästa samtidigt som vi följer läroplanen för den grundläggande konstutbildningens omfattande lärokurs.

Du får möjlighet att ge ett visuellt uttryck för dina tankar, känslor, minnen och observationer.

Under lektionerna ägnar vi oss bland annat åt att måla, rita, forma, avbilda, animera och bygga.
Vi diskuterar tillsammans om verkets ämne samt undersöker och tittar på bilder.
Vi sätter oss in i konsthistoria samt i modern konst och mediakonst.
Vi gör även ett antal utställningsbesök. 

Årstimmarna fördelas på 34 studieveckor, varav 16 infaller på höstterminen och 18 på vårterminen. Närmare verksamhetstider för terminen hittar du på sidan Information till elever.

"Uppmuntran ges i skapandet av konst och atmosfären är fylld av kreativitet och glädje. Mitt barn får pröva olika tekniker och lär sig att rita bra. I gruppen förekommer ingen tävlan och man varken bedömer eller kritiserar andras verk. Alla duger som de är."Bildkonstskolans enkät till vårdnadshavare: Hur ser dina drömmars konstskola ut?

 

Vanda Konstskola översättningar(pdf, 1.14 MB)

Studier för mindre barn i åldern 5–7 år

Bild: Vanda Konstskola.

Navet i undervisningen utgörs av lekar och upplevelserikedom. Vi närmar oss den visuella världen genom att diskutera barnens tankar, erfarenheter och observationer.

Vi fokuserar även på att skapa gruppandra och elevrelationer. Vi gläder oss över våra egna och andras verk samt lär oss att fungera i grupp och att ta hänsyn till andra.

Vi utvecklar motoriska färdigheter och ihärdighet genom att undersöka olika konsttekniker och pröva olika redskap samt lära oss att ta hand om redskapen.

Konstfostran för yngre barn i åldern 5–7 år ingår inte i bildkonstens omfattande lärokurs, men den skapar en grund för senare studier.
 
Vi undervisar på finska en gång i veckan på kvällstid. 
Lektionslängden är 75 minuter.
Grupperna består av cirka 8–10 elever från en eller två åldersklasser.

En inskriven elevs studier kan fortsätta från en termin till nästa fram till 12 års ålder utan separat anmälan. Om eleven vill avsluta sina studier eller hålla ett sabbatsår, måste familjen fylla i en separat blankett för ändringsanmälan i e-tjänsten Eepos.

”Jag har lärt mig att hantera lera försiktigt - jag har lärt mig att göra grönt - jag har lärt mig att göra violett – jag har gjort en söt igelkott – jag har lärt mig att städa upp efter mig själv – jag har lärt mig att göra en färgcirkel – jag har lärt mig att tvätta penseln riktigt bra – jag har lärt mig att rita med kol – jag har lärt mig att blanda färger – jag har lärt mig att måla”

Elev 5–7 år i enkäten Vad har jag lärt mig i bildkonstskolan?

Grundläggande studier för 7–12-åringar

Bild: Vanda Konstskola

Navet i studierna utgörs av en fördjupning av elevens relation till konst och bilkonstnärliga uttryck.
Vi studerar innehåll som uppkommer ur elevernas observationer, erfarenheter och livsmiljö.

Vi bekantar oss med konsthistoria och aktuella fenomen, utan att förglömma den samhälleliga inverkan.

Vi studerar den visuella miljöns inverkan och uppbyggandet av dess betydelse via olika miljöer, såsom naturmiljön och den byggda miljön.

Vi övar på färdigheter i att bygga upp en bild genom att bekanta oss med olika material och tekniker samt möjligheterna till uttryck med dem. I studierna utnyttjar vi även digitala och andra tekniker.

Det mångsidiga arbetssättet utvecklar elevernas bildtänkande och problemlösningsförmåga.

Vi erbjuder även en bygg- och arkitekturgrupp på grundläggande studienivå i Dickursby för 7–12-åringar.
I gruppen bygger vi med olika material och bekantar oss med arkitektur.

Vi undervisar på finska en gång i veckan på eftermiddagar och kvällstid.
Lektionslängden är 90 eller 135 minuter.
Grupperna består av cirka 12 elever från en eller två åldersklasser.

En inskriven elevs studier kan fortsätta från en termin till nästa fram till 12 års ålder utan separat anmälan. Om eleven vill avsluta sina studier eller hålla ett sabbatsår, måste familjen fylla i en separat blankett för ändringsanmälan i e-tjänsten Eepos.

”Vi målar och får vänner. Vi ritar och får nya idéer.”

Elev 12 år i enkäten Hur ser dina drömmars konstskola ut?

Verkstäder på grundläggande studienivå för 13–14-åringar och Fördjupade studier för 15–20-åringar

Vi uppmuntrar till att modigt tänka själv, självständigt arbete samt att ställa upp och bedöma egna mål.
Studierna fördelas i verkstäder på grundläggande studienivå för 13–14-åringar och fördjupade verkstäder för 15–20-åringar.

Bilddans

Bild: Vanda Konstskola.

De gemensamma grupperna för Vanda Dansinstitut och Vanda konstskola är avsedda
för 5–10-åringar.

Bilddansundervisningen är ett samarbete mellan Vanda Dansinstitut och Vanda konstskola, som har bedrivits redan i 20 år.

Eleverna är kunder vid Vanda Dansinstitut.

På bilddanslektionerna undersöker vi under terminen samma tema via såväl rörelse som bild.

Bildkonst studerar vi mångsidigt, bland annat genom att teckna, måla, forma och fotografera.

I dansundervisningen fördjupar vi oss i modern dans i en form som lämpar sig för teknikens ålder; improvisation och kreativt uttryck spelar en viktig roll.

Vår undervisning framskrider från en nivå till nästa och konstundervisningen är målinriktad.

Se mer information och anvisningar för anmälan på webbplatsen för Vanda Dansinstitut.
Mer information om bilddansstudierna får du även genom att skicka e-post till marja.juutinen(at)vantaa.fi.

Examensarbete

Bild: Vanda Konstskola. Arbete: Juliet Sivonen.

Examensarbetet är en del av de fördjupade studierna. Det är ett självständigt arbete, som eleven planerar och genomför under ett läsår och vars ämne och genomförandesätt hen väljer själv.

Genomförande av examensarbete förutsätter att eleven är minst sexton år gammal och har slutfört minst två års verkstadsstudier.

Examensarbetet består av:

  • Det konstnärliga arbetet
  • En portfölj, det vill säga en skriftlig del, i vilken eleven på olika sätt beskriver sin arbetsprocess och bedömer sitt arbete.
  • Om utställningen av examensarbeten

Inför genomförandet av examensarbetet, måste eleven:

  • uppgöra en plan för examensarbetet, som hen lämnar in till samordnaren för examensarbeten inom den utsatta tiden,
  • delta i informationstillfällen gällande examensarbete och bekanta sig med det utdelade materialet,
  • sammanställa dokumentmaterial om sin arbetsprocess och bedöma sitt arbete, och
  • delta i utställningen av examensarbeten samt uppbyggandet av den.

När eleven genomför sitt examensarbete, får hen en uppfattning om projekthantering samt målen för detta och uppnåendet av sagda mål.
I sitt arbete synliggör eleven sin individuella studieväg och sin uppfattning om konst. Hen påvisar även sin förmåga att tillämpa den kunskap och de färdigheter som hen lärt sig.

Bedömningen av examensarbetet baseras på såväl elevens egna mål som målen som ställts upp i läroplanen.
Vi ger eleven en skriftlig bedömning.

Eleven behöver inte avsluta sina studier i och med examensarbetet. Hen kan fortsätta studierna tills hen har fyllt 21 år.

Det lönar sig att genomföra ett examensarbete när man vill ha ett avgångsbetyg. Betyget omfattar alltid även en muntlig bedömning av den genomförda omfattande lärokursen inom konst.

Mer information om examensarbete ges av den egna läraren samt av samordnaren för examensarbeten.

Bedömming

Bild: Vanda Konstskola. Arbete: Jeroen Affolter 17 år.

Vi bedömer eleverna under studiernas gång samt grundläggande studier inom den omfattande lärokursen och fördjupade studier.

Våra lärare bedömer eleverna vid varje lektion. I praktiken består bedömningen av att ge respons som stöder inlärningen och att handleda arbetet. På lektionerna kan individuell respons ges eller så kan man ha ett gemensamt responssamtal.

I den muntliga bedömningen betonar vi elevens styrkor i inlärningen och kompetensen.

När de grundläggande och fördjupa studierna avslutas, ger vi eleven ett betyg. Betyget omfattar en bedömning av elevens framskridande och utvecklingen av hens kompetens under studierna.

”Ja, det tycker jag. Utöver den personliga responsen tycker jag att det är bra att även titta på de andra elevernas arbeten och diskutera dem tillsammans i grupp. På det här sättet lär sig barnen att glädjas över också andras framgångar och får bra idéer av varandra. Det viktigaste är att man inte börjar tävla om vem som tecknar bäst eller mest rätt, utan att man observerar lika synvinklar.”

I enkäten till vårdnadshavarna: Fick barnet tillräckligt med respons och en tillräcklig bedömning av utvecklingen?

”Jag vill ha konstruktiv respons på mitt arbete och inget onödigt skönmålande. Det kunde få vara mer respons, men gärna endast från läraren, eftersom eleverna har svårare att bedöma varandra, eftersom de befinner sig på samma nivå.”

Elev 15–17 år i enkäten Saknar du mer respons på ditt arbete?

Nu när du har satt dig in i vår studiestruktur, är nog det mest intressanta att se hur man kan bli elev. Och det får du veta här.

Om du ännu har funderingar över vad eleverna egentligen gör hos oss, kan du kika i vårt bildgalleri.

Om regelbundna studier ännu inte känns som något för dig, kan du släcka konsttörsten genom att komma med på våra kortkurser.