Opintopolku

Asiasanat

KulttuuriLapsiperheetMaahanmuuttajatNuoret

Kuvataiteen perusopinnot jakautuvat ikätason mukaisiin opintokokonaisuuksiin. Opinnoissa oppilas etenee tasolta toiselle taitojaan kehittäen.

Maalaus, jossa kaksi tyttöä pitelee käsissään porkkanoita.

Kuva: Vantaan kuvataidekoulu. Teos: Kaisa Jäntti 18v.

Kuvataideopetus

Perehdymme monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoihin, työvälineisiin ja historiaan.
Opinnoissa edetään tasolta toiselle noudattaen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa.

Pääset antamaan ajatuksillesi, tunteillesi, muistoillesi ja havainnoillesi visuaalisen muodon.

Oppitunneilla muun muassa maalataan, piirretään, muovaillaan, kuvataan, animoidaan, ja rakennellaan.
Keskustelemme yhdessä työn aiheista, sekä tutkimme ja katsomme kuvia.
Perehdymme taidehistoriaan, sekä nyky- ja mediataiteeseen.
Teemme myös jonkin verran näyttelykäyntejä. 

Vuositunnit jakautuvat 34 opintoviikolle, joista 16 on syyslukukaudella ja 18 kevätlukukaudella. Tarkemmat lukuvuoden toiminta-ajat löydät Tietoa oppilaalle sivulta.

”Taiteen tekemisessä kannustetaan ja ilmapiiri on luovuuden ja ilon täyttämää. Lapseni saa kokeilla erilaisia tekniikoita ja oppii piirtämään hyvin. Ryhmässä ei ole kilpailua, eikä toisten töitä arvostella, eikä kritisoida. Jokainen on hyvä sellaisenaan.”Kuvataidekoulun kysely huoltajille: Millainen on unelmien taidekoulu?

 

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma 2021(pdf, 1.05 MB)

Hakeminen opintoihin tapahtuu eepospalvelumme kautta. 

Varhaisiän opinnot 5-7-vuotiaille

Kuva: Vantaan kuvataidekoulu.

Opetuksen keskiössä on leikki ja elämyksellisyys. Lähestymme visuaalista maailmaa lasten ajatuksista, kokemuksista ja havainnoista keskustellen.

Keskitymme myös ryhmähengen ja oppilassuhteiden luomiseen. Iloitsemme omista ja toisten töistä, sekä opettelemme toimimaan ryhmässä muut huomioiden.

 

Kehitämme motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä tutkimalla taiteen tekniikoita ja kokeilemalla erilaisia välineitä, sekä opettelemalla välinehuoltoa.

5–7-vuotiaille suunnattu varhaisiän taidekasvatus ei sisälly kuvataiteen laajaan oppimäärään, mutta se luo pohjaa myöhemmille opinnoille.
 
Annamme opetusta suomen kielellä kerran viikossa iltaisin. 
Oppitunnin kesto on 75 minuuttia.
Ryhmissä on noin 8–10 yhden tai kahden ikäluokan oppilasta.

Opinnot jatkuvat automaattisesti lukuvuodesta toiseen edeten tasolta toiselle. Opintojen keskeytyksestä tai lopetuksesta tulee ilmoittaa Eepoksessa olevalla muutosilmoituslomakkeella.

”Olen oppinut savea varovasti käsittelemään - olen oppinut tekemään vihreää - olen oppinut tekemään violettia – olen tehnyt ihanan siilin – olen oppinut siivoamaan jäljet – olen oppinut tekemään väriympyrän – olen oppinut pesemään pensselin tosi hyvin – olen oppinut piirtämään hiilellä – olen oppinut sekoittamaan värejä – olen oppinut maalaamaan”

Oppilas 5-7 v kyselyssä Mitä olen oppinut kuvataidekoulussa?

Perusopinnot 7–12-vuotiaille

Kuva: Vantaan kuvataidekoulu

Opetuksen keskiössä on oppilaan taidesuhteen ja kuvataiteellisen ilmaisun syventäminen.
Tutkimme oppilaiden havainnoista, kokemuksista ja elämänpiiristä nousevia sisältöjä.

Tutustumme taiteen historiaan ja ajankohtaisiin ilmiöihin, yhteiskunnallista vaikutusta unohtamatta.

Tutkimme visuaalisen ympäristön vaikutusta ja niiden merkitysten rakentumista erilaisten ympäristöjen, kuten luonnonympäristöjen ja rakennettujen ympäristöjen kautta.

Harjoittelemme kuvan rakentamisen taitoja tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisumahdollisuuksiin. Hyödynnämme opiskelussa myös digitaalisia ja muita teknologioita.

Monipuolinen työskentely kehittää oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä.

Tarjoamme perusopintotasoisesti 7–12-vuotiaille myös rakentelu- ja arkkitehtuuriryhmää Tikkurilassa.
Ryhmässä rakennellaan erilaisia materiaaleja käyttäen ja tutustutaan arkkitehtuuriin.

Annamme opetusta suomen kielellä kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin.
Oppitunnin kesto on 90 tai 135 minuuttia.
Ryhmissä on noin 12 yhden tai kahden ikäluokan oppilasta.

Opinnot jatkuvat automaattisesti lukuvuodesta toiseen edeten tasolta toiselle kunnes oppilas täyttää 13 vuotta.
Opintojen keskeytyksestä tai lopetuksesta tulee ilmoittaa Eepoksessa olevalla muutosilmoituslomakkeella.

”Maalataan ja saadaan ystäviä. Piirretään ja saadaan uusia ideoita”

Oppilas 12 v kyselyssä Millainen on unelmien taidekoulu?

Perusopintojen työpajat 13-14-vuotiaille ja Syventävät opinnot 15–20-vuotiaille

Kannustamme rohkeasti omaan ajatteluun, itsenäiseen työskentelyyn sekä omien tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin.
Opinnot jakautuvat 13–14-vuotiaiden perusopintojen työpajoihin, ja 15–20-vuotiaiden syventäviin työpajoihin.

Kuvatanssi

Kuva: Vantaan kuvataidekoulu.

Vantaan Tanssiopiston ja Vantaan kuvataidekoulun yhteisryhmät on tarkoitettu
5–10-vuotiaille.

Kuvatanssiopetus on Vantaan Tanssiopiston ja Vantaan kuvataidekoulun yhteistyötä, jota on tehty jo yli 20 vuoden ajan.

Oppilaat ovat Vantaan Tanssiopiston asiakkaita.

 

Kuvatanssitunnilla tutkimme samaa teemaa lukukauden aikana sekä liikkeen että kuvan tekemisen kautta.

Kuvataidetta opiskelemme monipuolisesti muun muassa piirtämällä, maalaamalla, muovailemalla ja valokuvaamalla.

Tanssin opetuksessa syvennymme nykytanssin tekniikkaan ikäkaudelle sopivassa muodossa; improvisaatio ja luovailmaisu ovat tärkeässä osassa.

Opetuksemme on tasolta toiselle etenevää ja tavoitteellista taideopetusta.

Katso lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Vantaan Tanssiopiston sivuilta.
Tietoa kuvatanssiopinnoista saat myös lähettämällä sähköpostia marja.juutinen(at)vantaa.fi.

Lopputyö

Kuva: Vantaan kuvataidekoulu. Teos: Päiväunet, akryyli, Juliet Sivonen.

Lopputyö on osa syventäviä opintoja. Se on oppilaan yhden lukuvuoden aikana suunnittelema ja tekemä itsenäisen työ, jonka aiheen ja toteutustavan hän valitsee itse.

Lopputyön tekeminen edellyttää kuudentoista vuoden ikää ja vähintään kahden vuoden työpajaopintoja.

 

 

Lopputyö muodostuu:

  • Taiteellisesta työstä
  • Portfoliosta eli kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas kuvailee eri tavoin työskentelyprosessiaan ja arvioi työtään.
  • Lopputyönäyttelystä

Lopputyön tekemistä varten oppilaan on:

  • Tehtävä lopputyösuunnitelma, jonka hän palauttaa lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä.
  • Osallistuttava lopputyöinfoihin ja tutustuttava jaettuihin materiaaleihin.
  • Kerättävä dokumenttiaineistoa työskentelyprosessistaan ja arvioitava työtään.
  • Osallistuttava lopputyönäyttelyyn ja sen rakentamiseen.

Lopputyötä tehdessään oppilas saa käsityksen projektin hallinnasta sekä tavoitteista ja niiden saavuttamisesta.
Työssään oppilas tekee näkyväksi yksilöllisen opintopolkunsa ja taidekäsityksensä. Hän myös osoittaa kykynsä soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja.

Lopputyön arviointi perustuu sekä oppilaan omiin tavoitteisiin, että opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoiteisiin.
Annamme oppilaalle kirjallisen arvioinnin.

Oppilaan ei tarvitse lopettaa opintojaan lopputyöhön. Hän voi jatkaa opiskelua 21 ikävuoteen asti.

Lopputyö kannattaa tehdä, jos haluaa opinnoista päättötodistuksen. Todistuksessa on mukana myös sanallinen arvio suoritetusta taiteenalan laajasta oppimäärästä.

Lisätietoa lopputyöstä saat omalta opettajalta sekä lopputyökoordinaattorilta.

Arviointi

Kuva: Vantaan kuvataidekoulu. Teos: Vaeltaja, Jeroen Affolter 17v.

Arvioimme oppilaita opintojen aikana sekä heidän suoritettua laajan oppimäärän perusopinnot ja syventävät opinnot.

Opettajamme arvioivat oppilaita jokaisella oppitunnilla. Käytännössä arviointi on oppimista tukevan palautteen antamista ja työskentelyn ohjaamista. Tunneilla voidaan antaa yksilöllistä palautetta tai käydä yhteistä palautekeskustelua.

 

Sanallisessa arvioinnissa painotamme oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.

Perusopintojen ja syventävien opintojen päättyessä annamme oppilaalle todistuksen. Todistukset sisältävät arvion oppilaan edistymisestä ja osaamisen kehittymisestä opintojen aikana.

”Kyllä mielestäni. Henkilökohtaisen palautteen lisäksi minusta on hyvä katsoa myös toisten oppilaiden töitä ja keskustella niistä yhdessä ryhmän kanssa. Näin lapset oppivat iloitsemaan myös toisten onnistumisesta ja saavat toisiltaan hyviä ideoita. Tärkeintä on, ettei aleta kilpailemaan siitä, kuka piirtää parhaiten tai oikein, vaan erilaiset näkemykset huomioidaan.”

Kyselyssä vanhemmille:Saako lapsi palautetta ja kehittymisen arviointia tarpeeksi?

”Haluan palautetta töistäni, joka on rakentavaa eikä turhan kaunisteltua. Palautetta saisi olla enemmän, mutta mieluusti vain opettajalta, koska oppilaiden on hankalampaa arvioida toisiaan, koska he ovat samalla tasolla.”

Oppilas 15–17 v kyselyssä: Kaipaatko enemmän palautetta töistäsi?

Nyt kun olet perehtynyt opintorakenteeseemme, seuraavaksi varmasti kiinnostaa se, miten oppilaaksi pääsee. Ja sehän selviää täältä.

Jos vielä mietityttää, mitä kaikkea oppilaat meillä tekevät, voit kurkistaa kuvagalleriaamme.

Jos säännöllinen opiskelu ei vielä tunnu omalta jutulta, voi taidenälkää tyydyttää tulemalla mukaan lyhytkursseillemme.